Clàusula de confidencialitat

La sol·licitud d’assegurança/pòlissa que es relaciona en aquesta pàgina, s’ha realitzat en base a la sol·licitud i dades facilitades pel Sol·licitant a aquesta Corredoria d’assegurances, mitjançant el present formulari.

 D’acord amb el que estableix l’art. 26 de la Llei 26/2006 del 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances, a la nostra qualitat de Corredors d’Assegurances, manifestem que l’oferta a efectuar, base de la pòlissa a referenciar, serà conseqüència del nostre assessorament independent i objectiu, basat en l’anàlisi d’assegurances del mateix ram efectuat en diferents entitats asseguradores, essent segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapti a les necessitats del sol·licitant, tenint en compte tant la informació proporcionada pel sol·licitant, com la nostra experiència al sector, i amb una asseguradora en aquest tipus d’assegurança. Com a conseqüència del que disposa l’article 5 g) de la Llei 26/2006, el Sol·licitant, autoritza al Mediador per analitzar les cobertures en el moment. Per demanar en el seu nom nou contracte sobre el risc assegurat, haurà d’anar personalment a l’oficina per així formalitzar la sol·licitud del contracte amb l’entitat asseguradora, en el cas que per qualsevol raó, l’ara subscrit fos cancel·lat unilateralment per l’asseguradora.

Amb l’enviament del present formulari reconeix que el comuniquem que d’acord amb la legislació vigent, que aquesta Corredoria disposa d’un Departament d’Atenció al client, del consell General de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats cl. Núñez de Balboa 116, 28006-MADRID Fax 915622702 correu electrònic atencionalcliente@cmste.com , per a qualsevol queixa i/o reclamació, segons el seu funcionament, activitat i competències es regulen al Reglament per la Defensa del Client que es troba a disposició dels clients que ho requereixin.

J. Esvertit té contractades pòlisses de Responsabilitat Civil i de Caució segons la legislació vigent.